Life | Mon Dec 30, 2013 4:24pm GMT

Kallis knew it was time to quit test arena