World | Tue Oct 8, 2013 3:46pm BST

European Parliament votes to weaken EU's anti-smoking plans