World | Mon Jun 17, 2013 2:52pm BST

Bidding for EU talks, Serbia swaps envoys with Kosovo