Business | Fri Nov 23, 2012 4:56am GMT

"Black Friday" on Thursday starts U.S. holiday shopping