Technology | Fri Dec 28, 2012 11:37pm GMT

Silicon Valley entrepreneur Krikorian quits Amazon board