Daovs | Tue Nov 20, 2012 1:25pm GMT

Obama Asia tour doesn't go exactly according to plan