Fri Nov 18, 2011 3:59pm GMT

Obama signs stopgap funding bill: White House