Edition:
United Kingdom

TF1 Takes Minority Stake In Start-Up Synchronized


Thursday, 29 Nov 2018 

Nov 29 (Reuters) - TF1 ::TAKES MINORITY STAKE IN START-UP SYNCHRONIZED, A 'SMART VIDEO' PLATFORM.