Tue Jun 10, 2008 7:38pm BST

Kyrgyz writer, perestroika ally Aitmatov dies